บุคลากรประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล

 

ชื่อ-นามสกุล นายคูน บุตราช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

หน้าที่พิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
รองหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิชาที่สอน

ไมโครคอนโทรลเลอร์
เครื่องเสียง
เครื่องรับโทรทัศน์
โทรศัพท์ 084-0024971
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
111
111
1 111
ชื่อ-นามสกุล นายดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)
วุฒิการศึกษา วทบ. อิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
วิชาที่สอน ระบบโทรศัพท์
การสื่อสารดาวเทียม
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 087-1447510
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
111
111
111
111
111
111

ชื่อ-นามสกุล นายชลาธิป  ดุษฎีโสภณ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานประกันฯ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิชาที่สอน วงจรอิเล็กทรอนิกส์
วงจรพัลส์และดิจิตอล
คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 082-2238790
E-mail -

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ สุทธิกุล

ครูพิเศษสอน