ข้อสอบประมวลความรู้ นักเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.1

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด