ข้อสอบประมวลความรู้ นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวส.1

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด